Monday, July 1, 2019

Sunday, January 10, 2010

Споделете ги вашите идеи за Webquest со вашите колеги од разни земји, вметнувајќи ги на овој блог. (во делот на Coment)

Thursday, January 7, 2010

Заклучок

Барајќи информации за Вебквестот ќе се запознаете што претставува тој, неговите елементи, видови вебквестови....
Ваквата методологија на поучување и учење може да ја користите со вашите ученици и обуканти.

Всушност и овој блог е еден Вебквест и истиот ги содржи составните елементите

Процес


  1. Запознајте се - што е тоа Вебквест

  2. Пребарајте ги наведените веб адреси

  3. откријте ја методологијата на учење и поучување на вебквестот

  4. Лоцирајте ги потребните информации за сите 7 наведени задачи

  5. Ако сте имале искуство со вебквестот во вачите училници споделете го со вачите колеги

  6. Кога ќе завршите пратете ги информациите на маил

Ваиот маил писмо треба да содржи информации за 3, 4, 5 задача

Ресурси

web adresi

http://www.webquest.org/

http://www.bestwebquest.com/

www.wikipedia.org/wiki/webquest

www.en.wikipedia.org/wiki/WebQuest

http://www.bestwebquests.com/

www.wfu.edu/~mccoy/NCTM00/examplesmid
Машини за пребарување:

Google

YahooМатеријали:

Скрипта

Задачи

1. Најдете што е тоа Вебквест?

2. Кои се креатори на вебквестот?

3. Каква методологија за учење и поучување е Вебквестот?

4. Според периодот на реализација колку и какви вебквестови има?

5. Кои се основните елементи на Вебквестот?

6. Што преставува делот за ресурси?

7.Што треба да содржи третиот дел од Вебквестот?(Процесот)

Вебквест


What Is a WebQuest?


Вовед

За неколку дена треба да обучувате група наставници за примена на Webquestot во наставата со учениците од 1 - 3 одд. За таа цел е потребно сами да откриете што е тоа и како се креира?
Како се изработува Вебквест?
Што е тоа Вебквест?
Отворете Интернет и во делот БАРАЈ запиши WEBQUEST или посетети страниците дадени во делот РЕСУРСИ